Skip to main content

Effektivt och modernt skogsbruk

Skogen är och har sedan början varit grunden i vår verksamhet. Förr som energiskog till bergsbruket, numer som produktionsskog och skog med olika naturvärden. Bolagets markinnehav består av drygt 22 000 hektar vilket gör Baroniet Adelswärd AB till en av Sveriges största privata skogsegendomar.

Idag bedriver Baroniet Adelswärd ett modernt och effektivt skogsbruk på 16 500 ha. På den produktiva skogsmarken är trädslagsfördelningen cirka 43 procent tall, 41 procent gran och 16 procent löv.

Skogsbruket har i alla generationer bedrivits med ambitionen att leverera högkvalitativ skogsråvara till skogsindustrin. Vi har en årlig tillväxt på 95 000 m3fub, med en årlig avverkning på mellan 65 000 och 85 000 m3fub. Tillväxt och lönsamhet ger förutsättningar att klara de naturvårdskrav som ställs på skogsägare idag.

skogsbruk2

Naturvård

skog4sVårt skogsbruk består av två delar där produktionsskogen står för cirka 90 procent och eklandskapsområdet för cirka 10 procent. Inom produktionsskogsbruket odlar vi tall och gran med målet att få en hög avkastning vilket ger oss möjlighet att satsa på naturvård och att bibehålla Adelsnäs och dess park och omgivningar i gott skick.

Vi är stolta över vårt vackra landskap med brutna marker och de unika, gamla ekbestånden. De är en del av det östgötska eklandskapet och klassas som riksintresse. Tillsammans med parken är ekbestånden en viktig del av vår historia och kultur både för oss och för alla som besöker Adelsnäs. 180 hektar av skogsinnehavet förvaltas i enlighet med EU-Birds and Habitats Directive under Natura 2000 för att skydda de djur och växtarter som finns inom området.

Certifierat skogsbruk

skogsbrukBaroniets skogsbruk är certifierat enligt FSC® och PEFC (FSC-CO14930 respektive PEFC/05-22-11) och vi arbetar långsiktigt med att följa dessa skogsbruksstandarder. Certifieringen innebär att skogen aktivt brukas för produktion med hänsyn till natur- och kulturvärden, friluftsliv och de som arbetar i skogen. Skogsproduktionen skall vara ekonomiskt uthållig och ståndortsanpassad. De sociala riktlinjerna omfattar anställningsförhållanden, arbetsmiljö, organisation, kompetens, allemansrätt och landsbygdsutveckling.

En del i certifieringen är att Baroniet aktivt tar avstånd från all form av korruption. Detta innebär att bestickning, mutor, otillbörligt gynnande eller annan form av korrupt verksamhet inte får förekomma inom någon av Baroniets verksamheter.

I det fall någon har synpunkter eller klagomål på hur skogsbruket på Baroniet bedrivs, hänvisar vi dessa till vår mejladress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vår ambition är att eventuella synpunkter eller klagomål besvaras inom en arbetsvecka.

”Jag är väldigt stolt över vårt naturvårdsarbete där vi bland annat ställt om 100 hektar igenväxta gamla beten till fantastiska naturbetesmarker” Gustaf Adelswärd, styrelseordförande Baroniet Adelswärd

skog1

För mer information kontakta

Anders Åneklint, skogschef
070-368 58 07

Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet

Baroniet Adelswärd AB har sedan 2016 aktivt arbetat med miljömålen i skogsbruket i samarbete med Skogsstyrelsen. Vi har prioriterat att arbeta med frihuggning av ekar, samt att återskapa ädellövsområden i tidigare igenvuxna betesmarker. Våra mål har varit att öka miljövärdena i naturvårdsområden. Åtgärdena har genomförts med hjälp av stödet Skogens Miljövärden.

Logo Europeiska jordbruksfonden