Skip to main content

Ekologiskt lantbruk i takt med tiden

lantbrukPå 700 hektar av vår mark bedriver vi eget lantbruk. 500 hektar är åker där vi odlar spannmål och foder till våra djur och 200 hektar är naturbetesmarker. Vi har en modern maskinpark och är KRAV-certifierade vilket betyder att vi driver vårt lantbruk enligt KRAV:s riktlinjer vad gäller god djurhälsa, tydliga miljömål och varierad växtodling fri från bekämpningsmedel.

Vi föder upp kvigor som vi sedan säljer till en lokal mjölkproducent som i sin tur säljer ekologisk mjölk. Vi har även får, 150 tackor, som hjälper oss att hålla eklandskapet öppet. Djuren är på så vis våra bästa naturskötare och ger oss dessutom en levande gårdsmiljö.

För oss är det viktigt att driva vårt lantbruk på ett modernt och rationellt sätt samtidigt som vi tar hänsyn till djurens bästa, naturen, miljön och klimatet. I lantbruket arbetar idag fyra medarbetare.

Förutom det egna lantbruket arrenderar vi ut cirka 400 hektar åkermark och cirka 400 hektar betesmark som sidoarrenden till andra lantbrukare i området.

lantbruk

Ledig tjänst som driftsledare inom lantbruket

Baroniet Adelswärd söker en driftsledare till vårt lantbruk med tillträde hösten 2024.

Sista ansökningsdag 14 juni 2024. För mer info klicka på nedanstående pdf- fil.

 pdfAnnons driftledare Baroniet 2024

För mer information kontakta

Lena Schwartz, Djurskötare / Ladugårdsförman
073-181 91 49

KRAV-certifiering

Baroniet Adelswärds djurproduktion är KRAV-certifierad. Detta innebär i korthet att djurens välbefinnande sätts i fokus med bete i tillräcklig omfattning och bra vistelsemiljöer där deras naturliga beteende kan tillgodoses. Dessutom ska djurhållningen baseras på KRAV-certifierad växtodling.

Som KRAV-certifierad lantbrukare ska man ta extra hänsyn till natur, miljö och klimat och i första hand använda miljöanpassade produkter. Växtföljden ska vara varierad och innehålla kvävefixerande baljväxter. Vall eller gröngödsling ska ingå i växtföljden till minst 20 procent. Syntetisk handelsgödsel får ej användas och inte heller kemiska bekämpningsmedel för att förhindra ogrässpridning.

Baroniets lantbruk uppfyller alla dessa krav.